Giấy chứng nhận thành viên kinh doanh Sàn giao dịch hàng hóa Sài Gòn – Mêkong