Các dòng sản phẩm giao dịch tại Sàn giao dịch hàng hóa Sài Gòn – Mêkong đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường Việt nam.

Nông sản

 

Nguyên liệu công nghiệp

 

Kim loại

 

Năng lượng